OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU TOPRATAN.CZ

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení

  • Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost TOPTREND, spol. s ro, sídlo - Dolní Val 118/64, 010 01 Žilina, IČ: 45999970, DIČ: 2023172371, DPH: SK2023172371, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl C, vložka č. 54056/L (dále jen prodávající) a kupujícím, jejímž předmětem je výhradně koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, a to na www.topratan.cz.

   Kontaktní údaje prodávajícího:

   Poštovní adresa: Dolní Val 118/64, Žilina 010 01
   Číslo účtu: 2920849532/1100, Tatra banka

   Adresa velkoobchodu: Kamenná 14, Žilina
   Pracovní doba: 8:30 hod. - 16:00 hod..

    
  • Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto obchodní podmínky se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu www.topratan.cz, který provozuje prodávající, na základě které prodávající dodá zboží prezentován na internetové stránce www.topratan.cz kupujícímu (dále jen kupní smlouva) a na všechny vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které vznikly při uzavírání kupní smlouvy a při reklamaci zboží.
    
  • Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.
    
  • Zbožím na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího - www.topratan.cz - jsou produkty nebo služby, které se nacházejí v nabídce společnosti TOPTREND, spol. s r.o. pro nákup prostřednictvím internetové stránky www.topratan.cz. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost konkrétního zboží pro kupujícího bude potvrzena při ověření objednávky a to telefonicky či mailem - závaznou akceptací objednávky.
    
 2. Objednávka, způsob uzavírání kupní smlouvy

  • Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen objednávka).
    
  • Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, kontaktní osobu, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo, IČO, DIČ, DIČ, objednací kód zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob převzetí zboží. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, v jakém přicházejí.
    
  • Závazným akceptováním objednávky prodávajícím je telefonické nebo mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky a po ověření dostupnosti, termínu dodání zboží a zálohové platbě požadovaného kupujícím. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.
    
  • Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu, specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží nebo jiných službách, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.
    
  • Provozovatel je oprávněn iv případě objednávky zboží upraveného podle zvláštních požadavků kupujícího, vyžádat od kupujícího zálohu v dohodnuté výši. Kupující poskytnutím zálohy uděluje neodvolatelný souhlas provozovateli, že zboží, za který byla poskytnuta záloha nespadá do okruhu věcí podle § 12 odst.. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů a tedy kupující nemůže v takovém případě odstoupit od uzavřené smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku poskytnuté zálohy za bezdůvodné nepřevzetí zboží upraveného podle zvláštních požadavků kupujícího. Zaplacením smluvní pokuty se kupující nezbavuje povinnosti zaplatit kupní cenu v plné výši.
    
  • Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den zaslání závazné akceptace objednávky prodávajícím a to v případě, že zboží ještě nebyl prodávajícím fakturován. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou (faxem, mailem nebo poštou). Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu písemnou formou (faxem, mailem nebo poštou).
    
 3. Práva a povinnosti smluvních stran

  • Práva a povinnosti prodávajícího

   Prodávající je povinen dodat na základě závazné akceptace objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu, zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR. Dále je prodávající povinen předat nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické formě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží.
   Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

    
  • Práva a povinnosti kupujícího

   Kupující je povinen převzít zakoupené nebo objednané zboží, zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího. Kupující je povinen potvrdit v dodacím listu případně jiném dokladu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby. Kupující má právo na dodání v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazné akceptaci objednávky.
    
 4. Dodací podmínky

  • Zboží je prodáván podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce www.topratan.cz.
    
  • Prodávající je povinen splnit objednávku kupujícího a dodat mu zboží ve lhůtě uvedené v závazné akceptaci objednávky. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde ke zpoždění dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu na dodání zboží, a to i opakovaně, o čem prodávající zašle kupujícímu potvrzení, a to písemnou formou (faxem, mailem nebo poštou). V případě, že kupující zboží nepřevezme do doby uplynulé lhůty uvedené v kupní smlouvě, v závazné akceptaci objednávky nebo jednostranně prodloužené prodávajícím, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 16,60 eur za každý den uskladnění zboží.
   Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen převzít zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.
   Po předání dohodnutého zboží třetí osobě se záloha za dohodnutý zboží zaplacena kupujícím započte v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu.

    
  • Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.
    
  • Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěny na internetové stránce www.topratan.cz jsou nezávaznými údaji. Fotografie produktů jsou být ilustrační (zejména barevné provedení, nebo sestava setu).
    
  • Místem dodání zboží je místo uvedené v závazné akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.
    
  • V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na určeném místě v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné ve výši uvedené v bodě 4.2 těchto všeobecných obchodních podmínek. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu nebo předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.
    
  • Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má zboží v držení, má kupující veškeré povinnosti uschovatele věci a je povinen zboží na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.
   Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků dodavatele mají uváděny termíny dodávek na internetové stránce
   www.topratan.cz orientační charakter.
    
  • Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam - reklamaci o rozsahu a povaze poškození zboží, které potvrdí dopravce. Vyžádejte si telefonický kontakt na depo přepravce, ze kterého Vám pošlou technika / pověřenou osobu /, aby zhodnotil míru poškození a provedl s Vámi zápis o poškození zásilky. Reklamace na zboží bude z naší strany uznána pouze v případě nepoškozeného vnějšího obalu. Reklamaci na rozbité skleněné části si lze uplatnit pouze u dopravce. Neakceptujeme reklamace zboží, které jsou evidentně poškozené přepravou.
    
 5. Kupní cena

  • Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen kupní cena) formou bezhotovostního převodu na účet prodávající uvedeného v závazné akceptaci objednávky, resp. hotovostní platbou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní resp. kurýrní (přepravní) služby nebo platbou prostřednictvím společnosti poskytující spotřebitelské úvěry.
    
  • Ceny stanovené v ceníku prodávajícího jsou stanoveny jako ceny ve velkoobchodních prostorách prodávajícího, tj. : Kamenná ul.14, Žilina. Kupující si zboží může převzít přímo v těchto prostorách nebo mu zboží bude po dohodě doručen na jeho adresu. V případě požadavku prodávajícího na doručení zboží (v rámci celé ČR) mu bude prodávající účtovat přepravní náklady a to takto:
    
   • při ceně zboží nad 500 EUR nebudou přepravní náklady kupujícímu účtovány (ale jejich výše bude informativní uvedena na daňovém dokladu pro případ vrácení zboží dle těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě vrácení zboží bude jejich výška uplatněna vůči kupujícímu.).
     
   • při ceně zboží od 1 EUR do 500 EUR budou kupujícímu účtovány přepravní náklady ve výši 15 EUR.

   Uvedené ceny prepravy sú cenami s DPH.
   Upozornění: V případě, že se jedná o zlevněné zboží v akci, či výprodeji, cena poštovného se vypočítává z původní ceny.
    
  • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.
    
  • V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
   Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží nejpozději při převzetí zboží.
   V případě, že kupující zaplatí za zboží prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

    
  • V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy před zaplacením celé kupní ceny, smluvní strany se dohodly, že zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak .
   V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí zboží, smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

    
  • Náklady spojené s montáží, vyložením a vynesením zboží (přímo do bytu či domu v místě dodání zboží) nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.
    
  • Zvýhodněné (akciové) ceny a nabídky zboží jsou zřetelně označeny. Platnost zvýhodněných (akciových) cen trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby uvedené při zvýhodněné ceně nebo pokud je v rámci dostupnosti zboží uvedeno, že je skladem.
    
 6. Vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

  • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
    
  • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.
    
 7. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

  • Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust.. § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji).
    
  • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě.
    
  • Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendárnych dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Náklady na vrácení zboží nese sám kupující, který je povinen zaslat nepoškozené zboží na adresu společnosti jako zásilku s pojištěním proti škodám způsobeným přepravou zboží (ne na dobírku!). Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující, pokud zboží bylo zakoupeno osobně v prodejním místě společnosti TOPTREND, spol. s r.o..
   Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou (faxem, mailem, poštou), aby nevznikly pochybnosti, zda jde o odstoupení od smlouvy, o reklamaci nebo jiný požadavek kupujícího. Odstoupení musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění (číslo účtu nebo poštovní adresu). Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. av originálním obalu ve formě pojištěné zásilky.
   V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část ve lhůtě do 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem nebo šekem na adresu.
   V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použit a je poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazné akceptaci objednávky nebo její část sníženou v souladu s ust.. § 457 občanského zákoníku o hodnotu jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží ode dne převzetí zboží kupujícím ao hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem nebo na poštovní adresu určenou kupujícím.
   Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.
   Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídal kvalitativním požadavkům a zároveň byl vadný. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce
   www.topratan.cz.
   Za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží se považují náklady na uskutečnění objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonického hovoru, kterým kupující udělal návrh na uzavření kupní smlouvy, nebo cena za připojení kupujícího na internetovou stránku prodávajícího, během níž kupující vyplnil a odeslal formulář na objednání zboží na internetových stránkách nebo napsal a odeslal mail s objednávkou zboží v trvání 30 minut.
    
  • V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 8.3 těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
    
  • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
   • poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek
     
   • prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit
     
   • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího, nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů - matrace)
     
 8. Ochrana osobních údajů

  • Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, rodné číslo, číslo telefonu a mailovou adresu. V případě, že kupující je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla, včetně PSČ, IČO, DIČ, DIČ, číslo telefonu a mailovou adresu.
    
  • Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust.. § 7 odst.. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoliv zemí v rámci Evropské unie a zemí tzv.. Bezpečného přístavu). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
    
  • Provozovatel se zavazuje k tomu, že na přání a na základě písemné žádosti kupujícího i bez udání důvodů, kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databáze. Osobní údaje poskytnuté za účelem nákupu na splátky zpracovává splátková společnost a ne TOPTREND, spol. s r.o. a tedy zpracování těchto údajů podléhá všeobecným obchodním podmínkám splátkové společnosti.
    
  • Kupující odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích prodávajícího bez předchozí žádosti kupujícího na zaslání takovýchto zpráv. Kupující má právo a možnost aktualizovat své osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení.
    
 9. Závěrečná ustanovení

  • Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.
   Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání této objednávky. Smluvní strany se dohodly, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

    
  • Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.
   Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčena.

    
  • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek, přičemž povinnost písemného oznámení změny těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce www.topratan.sk.  

TOPTREND, spol. s r.o.